4.1. Місцева організація підпорядковується Національній спілці архітекторів України та діє згідно власного Статуту, що не суперечить Статуту Спілки. Статут приймається Загальними Зборами Місцевої організації та затверджується Президією або пленумом Правління Національної Спілки архітекторів України.

4.2. Керівними органами Місцевої організації є Загальні Збори членів Спілки, Правління, Голова Правління.

4.3. Загальні Збори членів Спілки (далі по тексту – Загальні Збори) є вищим керівним органом Місцевої організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління Місцевої організації.

4.4. У Загальних Зборах беруть участь члени Спілки Місцевої організації. Кожний член Спілки має один голос. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин членів Спілки.

4.5. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням Місцевої організації щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням Місцевої організації, Головою Правління Місцевої організації, а також членами Спілки. Звітно-виборчі Загальні Збори скликаються раз на три роки.

4.6. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Місцевої організації, Головою Правління Місцевої організації на підставі рішення Правління Місцевої організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

4.7. Скликання позачергових Загальних Зборів мають право ініціювати перед Правлінням не менше однієї третини загальної чисельності членів Спілки. Якщо вимога членів Спілки про скликання Загальних Зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні Збори.

4.8. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані в термін не пізніше, як через місяць після рішення про їх скликання, якщо до скликання чергових зборів залишилося не менше 5 місяців.

4.9. Рішення Загальних Зборів приймаються шляхом відкритого голосування більшістю присутніх членів Спілки, крім рішення щодо припинення діяльності Місцевої організації, та внесення змін та доповнення до Статуту, які приймаються ¾ голосами присутніх членів Спілки.
У разі неможливості (хвороба, відрядження тощо) члена Спілки прийняти участь у Загальних Зборах, він заздалегідь звертається з відповідною заявою до Правління Місцевої організації і за таких підстав його відсутність не впливає на кворум Загальних Зборів.

4.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головуючим і секретарем Загальних Зборів.

4.11. Загальні Збори Місцевої організації:

• приймають, змінюють і доповнюють Статут та програму діяльності Місцевої організації;

• обирають та відкликають Правління або окремих членів Правління Місцевої організації

• обирають та відкликають Голову Правління Місцевої організації;

• обирають ревізійну комісію Місцевої організації;

• обговорюють і приймають рішення щодо найбільш важливих і актуальних творчих питань розвитку архітектури Чернівецької області і України;

• вирішують організаційні питання;

• заслуховують звіти Правління та ревізійної комісії Місцевої організації;

• реалізують право власності на майно та кошти Місцевої організації;

• приймають рішення щодо припинення діяльності Місцевої організації та обирають ліквідаційну комісію;

• делегують до складу Правління Спілки з правом ухвального голосу своїх представників з числа обраних членів Правління Місцевої організації на чолі з Головою Правління Місцевої організації;

• обирають делегатів з’їзду Спілки згідно з нормами представництва, затвердженими передз’їздівським пленумом Правління Спілки. Голова Правління Місцевої організації стає делегатом з’їзду автоматично.

4.12. Голова Правління та Правління Місцевої організації обираються прямим таємним голосуванням учасників Загальних Зборів строком на три роки і є керівним органом Місцевої організації.

Структура Правління Місцевої організації, його склад затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління Місцевої організації є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Місцевої організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

Голова Правління Місцевої організації обирається не більше як на два терміни поспіль, що обраховується з моменту прийняття з’їздом Спілки зазначеного рішення.

4.13. Правління Місцевої організації:

• організовує виконання програми діяльності Місцевої організації та рішень з’їздів, пленумів Правління Спілки, Загальних Зборів і Правління Місцевої організації по конкретним напрямкам діяльності з особистою відповідальністю членів Правління Місцевої організації;

• скликає Загальні Збори та формує їх порядок денний, готує матеріали з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних Зборів та готує проекти рішень з цих питань до Загальних Зборів;

• затверджує поточні плани діяльності Місцевої організації та заходів, необхідних для їх виконання;

• щорічно звітує про свою діяльність перед Загальними Зборами Місцевої організації;

• збирається не менше двох разів на рік, здійснює господарське управління майном та коштами Місцевої організації;

• обирає із свого складу заступника Голови Правління Місцевої організації за пропозицією Голови Правління Місцевої організації;

• затверджує щорічно бюджет, штатний розпис Місцевої організації та звіт про його виконання, а також зразки печаток і штампів Місцевої організації;

• організовує спільну діяльність з іншими творчими та громадськими організаціями;

• приймає рішення про створення юридичних осіб (товариства, підприємства) Місцевої організації і контролює їх діяльність.

4.14. Голова Місцевої організації очолює Правління Місцевої організації та головує на засіданнях Правління Місцевої організації.

4.15. Усі питання, що входять у компетенцію Правління Місцевої організації, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління Місцевої організації проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Місцевої організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Правління Місцевої організації.

4.16. Кожен член Правління Місцевої організації може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління Місцевої організації.

4.17. Рішення Правління Місцевої організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.

4.18. Голова Правління Місцевої організації:

• діє від імені Місцевої організації без довіреності та представляє Місцеву організацію у її стосунках з іншими особами;

• видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Місцевої організації;

• здійснює керівництво всією творчою, громадською, соціально-побутовою, організаційною і фінансово-господарською діяльністю Правління Місцевої організації;

• представляє Місцеву організацію у стосунках з державними органами і громадськими організаціями області та міста, в Україні та міжнародних стосунках;

• організовує виконання рішень з’їздів і пленумів Правління Спілки, Загальних Зборів та Правління Місцевої організації;

• організовує підготовку засідання Правління Місцевої організації;

• координує діяльність членів Правління Місцевої організації;

• щорічно звітує про свою діяльність на засіданнях Правління Місцевої організації, та один раз на три роки, перед Загальними Зборами чи конференціями Місцевої організації;

• при відсутності Голови Правління, обов’язки Голови Правління виконує його заступник.

4.19. Ревізійна комісія Місцевої організації є незалежною від керівних органів в своїй діяльності та:

• обирається строком на три роки простою більшістю голосів учасників Загальних Зборів із членів Спілки, котрі не входять до складу Правління Місцевої організації і не займають керівних посад в Місцевій організації;

• обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії;

• проводить засідання не рідше двох разів на рік;

• здійснює контроль за виконанням рішень Загальних Зборів та Правління, дотримання Статуту, використанням фінансових ресурсів Місцевої організації;

• здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Місцевої організації, правильним веденням справ, своєчасним розглядом листів, звернень, заяв і скарг;

• звітує про свою діяльність перед Загальними Зборами членів Спілки Місцевої організації, копії вказаних звітів передаються до Ревізійної комісії Спілки у порядку, який визначається відповідним положенням, що затверджується Правлінням Спілки;

• члени Ревізійної комісії беруть участь з правом дорадчого голосу у роботі Правління Місцевої організації.

4.20. Всі творчі та виробничі установи Місцевої організації зобов’язані складати звіти і подавати необхідні матеріали на вимогу Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії правомочне за присутності всіх її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів членів комісії.

4.21. Комісія з професійної практики архітекторів та Комісія з авторського права та професійної етики архітектора здійснюють власну діяльність згідно відповідних положень, що затверджуються Правлінням Місцевої організації, звітують перед Загальними Зборами, а в період між Загальними Зборами перед Правлінням Місцевої організації.

Статут

Голова правління

Бойко Ярослав Олександрович

голова Правління МО НСАУ в Чернівецькій області;
член Ради Чернівецького регіонального відділення АПУ НСАУ

38 050 788 54 95

Обраний на Загальних Зборах 11 березня 2019р.

Правління

Бойко Ярослав Олександрович

голова Правління МО НСАУ в Чернівецькій області;
член Ради Чернівецького регіонального відділення АПУ НСАУ

38 050 788 54 95

Обраний на Загальних Зборах 11 березня 2019р.

Григорчук Олександр Васильович

член Правління МО НСАУ в Чернівецькій області;
заступник голови Ради Чернівецького регіонального відділення АПУ НСАУ

38 095 874 47 70; 38 098 884 47 70

Обраний на Загальних Зборах 11 березня 2019 р.

Обраний на Загальних Зборах 11 березня 2019 р.

Пасічник Максим Юрійович

секретар Правління МО НСАУ в Чернівецькій області:
член Правління МО НСАУ в Чернівецькій області

38 050 865 58 58

Обраний на Загальних Зборах 11 березня 2019 р.

Пікущенко Олег Леонідович

заступник голови Правління МО НСАУ в Чернівецькій області;
голова Ради Чернівецького регіонального відділення АПУ НСАУ

38 050 374 44 20; 38 067 874 93 64

Обраний на Загальних Зборах 11 березня 2019 р.

Стрільчук Віталій Васильович

член Правління  МО НСАУ в Чернівецькій області;
заступник голови комісії з авторського права та професійної етики архітектора

38 099 071 99 72

Обраний на Загальних Зборах 11 березня 2019 р.

Шведик Олександр Іванович

член Правління  МО НСАУ в Чернівецькій області;

голова комісії з авторського права та професійної етики архітектора

38 099 232 84 24

Обраний на Загальних Зборах 11 березня 2019 р.

Комісія з авторського права та професійної етики архітектора

Герц Степан Едуардович

член комісії з авторського права та професійної етики архітектора

член Ради Чернівецького регіонального відділення АПУ НСАУ

38 050 703 50 55

Стрільчук Віталій Васильович

член Правління  МО НСАУ в Чернівецькій області;
заступник голови комісії з авторського права та професійної етики архітектора

38 099 071 99 72

Шведик Олександр Іванович

член Правління  МО НСАУ в Чернівецькій області;

голова комісії з авторського права та професійної етики архітектора

38 099 232 84 24

Обрані на Загальних Зборах 11 березня 2019 р.

Ревізійна комісія

Обрані на Загальних Зборах 11 березня 2019 р.