Затверджено Рішенням

V Пленуму правління НСАУ

ХХ скликання

12 червня 2020 р.

(додаток 3 до Рішення)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСЕРЕДОК АРХІТЕКТУРНОЇ ПАЛАТИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ

Київ – 2020

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регіональний осередок Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України (надалі – Регіональний осередок) є структурним підрозділом Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України (надалі – АП НСАУ) і підконтрольний її керівним органам та підзвітний НСАУ, які здійснюють своє керівництво безпосередньо, а також через місцеву організацію Національної спілки архітекторів України.
1.2. Регіональний осередок створюється зборами (конференцією) атестованих архітекторів відповідного регіону та затверджується Пленумом правління або президією правління НСАУ на підставі погодження Радою Архітектурної Палати НСАУ.
1.3. Регіональний осередок здійснює свої функції на території діяльності відповідної місцевої організації НСАУ і у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативно – правовими актами, що регулюють діяльність творчих спілок і самоврядних організацій та регламентують умови здійснення архітектурної і містобудівної діяльності, Статутом НСАУ, Положенням про Архітектурну Палату НСАУ, а також цим Положенням.
1.4. Регіональний осередок діє на засадах індивідуального членства атестованих архітекторів та на основі принципів професійного самоврядування.
1.5. Повна офіційна назва Регіонального осередку Архітектурної Палати:
– /Назва регіону/ Регіональний осередок Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України.
1.5.1. Скорочена офіційна назва:
– /Назва регіону/ Регіональний осередок АП НСАУ.
1.6. Регіональний осередок Архітектурної Палати НСАУ не є юридичною особою, має печатки, бланки та штампи, зразки яких затверджуються Радою АП НСАУ та у разі потреби реєструється відповідно до чинного законодавства України.

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ АП НСАУ

Мета та завдання Регіонального осередку повністю відповідають діяльності АП НСАУ та передбачають:
2.1. Підвищення соціальної ролі архітектора, забезпечення високої якості послуг у сфері архітектурної діяльності, захист суспільства від можливих негативних наслідків непрофесійних дій архітекторів.
2.2. Об’єднання на професійній основі атестованих архітекторів, сприяння їх професійній діяльності.
2.3. Забезпечення і захист прав та законних професійних, творчих та економічних інтересів атестованих архітекторів.
2.4. Здійснення контролю за дотриманням усіма атестованими архітекторами встановлених Національних стандартів професійної діяльності на засадах реалізації принципів та рекомендацій Міжнародної Спілки Архітекторів, протидія явищам демпінгу та нечесної конкуренції між архітекторами.
Надання Атестаційній архітектурно-будівельній комісії НСАУ висновків щодо діяльності атестованих архітекторів на предмет можливості подовження дії сертифікату, а також архітекторів, що мають намір пройти атестацію та отримати сертифікат.
2.5. Сприяння процесу оптимізації ціноутворення у проектуванні, контроль відповідності проектних робіт соціально-економічним умовам творчої та професійної діяльності архітекторів.
2.6. Надання інформаційно-консультативних та юридичних послуг членам АП НСАУ.
2.7. Організація та забезпечення страхування професійної відповідальності членів АП НСАУ.
2.8. Діяльність щодо забезпечення вступу атестованих архітекторів в члени АП НСАУ та НСАУ.

 

3.3. ЧЛЕНИ РЕГІОНАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. До складу Регіонального осередку входять атестовані архітектори, члени АП НСАУ, які на момент вступу проживають або здійснюють професійну діяльність на відповідній території.
3.2. Атестований архітектор звертається до Регіонального осередку, в якому він планує здійснювати свою професійну діяльність, з заявою (встановленого зразка) на ім’я Президента НСАУ, про прийняття його в члени Архітектурної палати НСАУ. Після розгляду Регіональним осередком заява направляється на адресу НСАУ.
Атестований архітектор вважається членом Архітектурної палати НСАУ з дати прийняття позитивного рішення Президентом НСАУ.
Оригінал заяви з резолюцією Президента НСАУ передається до АП НСАУ, її скан-копія направляється до Регіонального осередку.

3.3. Рішення про виключення атестованого архітектора з членів АП НСАУ та анулювання дії сертифікату приймається Президентом НСАУ за поданням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії НСАУ, підготовленого на підставі відповідних висновків та пропозицій Регіонального осередку.
3.4. Члени регіонального осередку мають право:
– обирати та бути обраними до керівних органів АП НСАУ та її регіонального осередку;
– ініціювати внесення на розгляд АП НСАУ та її Регіонального осередку питань, що належать до їх компетенції;
– звертатися до АП НСАУ, Регіонального осередку та усіх їх органів за підтримкою і захистом своїх авторських, майнових та інших прав і законних інтересів;
– одержувати інформацію з питань діяльності АП НСАУ та її Регіонального осередку;
– користуватися усіма видами допомоги АП НСАУ та її Регіонального осередку, необхідної для здійснення своєї професійної діяльності;
– отримувати правовий супровід та захист своєї професійної діяльності;
– при здійсненні страхування професійної відповідальності використовувати можливості, що надаються АП НСАУ та її Регіональними осередками;
– подати заяву до Регіонального осередку, на ім’я Президента НСАУ, щодо добровільного виходу з АП НСАУ, а також про відмову від сертифіката відповідального виконавця.
3.5. Члени Регіонального осередку зобов’язані:
– дотримуватися вимог чинного законодавства України, Правил професійної етики архітектора, Статуту НСАУ, Положення про Архітектурну Палату НСАУ, цього Положення, рішень керівних органів НСАУ, АП НСАУ та її Регіонального осередку;
– перебувати на обліку в одному із Регіональних осередків і брати участь у його діяльності відповідно до Положення;
– надавати на вимогу суб’єктів контролю (відповідно до Стандартів професійної діяльності) доступ до належної їм проектної та господарсько-фінансової документації в частині контрактних матеріалів і проектних справ;
– звітувати про свою професійну діяльність за регламентом, що встановлюється керівними органами АП НСАУ;
– здійснювати страхування професійної відповідальності у визначеній керівними органами АП НСАУ страховій компанії та у консолідованому страховому фонді;
– своєчасно сплачувати вступні та членські внески.

 

4. СТРУКТУРА, ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА І КОНТРОЛЮ

4.1. Регіональний осередок є структурним підрозділом Архітектурної Палати НСАУ і підпорядковується керівним органам АП НСАУ та правлінню місцевої організації НСАУ.
4.2. Керівними органами Регіонального осередку є загальні збори (надалі – збори) (конференція) Регіонального осередку, Рада та голова ради Регіонального осередку, який за посадою є заступником голови місцевої організації НСАУ.
4.3. Контроль за діяльністю Регіонального осередку здійснює АП НСАУ та Ревізійна комісія місцевої організації НСАУ. Рада і голова ради Регіонального осередку підзвітні зборам (конференції), а також Раді і голові АП НСАУ та правлінню НСАУ.
4.4. Голова ради: – кандидат для призначення на посаду голови ради Регіонального осередку обирається на звітно-виборчих зборах місцевої організації НСАУ, більшістю голосів, таємним голосуванням. Кандидат вважається Головою ради Регіонального осередку (терміном на три роки) після затвердження, за погодженням АП НСАУ, Правлінням НСАУ.
Рада Регіонального осередку: – обирається зборами (конференцією) Регіонального осередку, терміном на три роки, більшістю голосів, таємним рейтинговим голосуванням. Збори (конференція) Регіонального осередку вважаються повноважними, якщо у їх роботі бере участь не менше двох третин членів Регіонального осередку.
4.5. Голова ради Регіонального осередку:
– очолює Раду, здійснює організацію, координацію та керівництво всіма видами діяльності Регіонального осередку;
– в межах своїх повноважень видає обов’язкові до виконання розпорядження та накази;
– організовує виконання рішень керівних органів НСАУ, АП НСАУ та зборів (конференції) Регіонального осередку;
– представляє без доручення Регіональний осередок у стосунках з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями і громадянами;
– не рідше одного разу на рік звітує про результати діяльності Регіонального осередку на зборах (Конференції) Регіонального осередку та перед АП НСАУ;
– головує на зборах (конференції) Регіонального осередку;

4.6. Рада Регіонального осередку:
– здійснює повноваження, покладені на неї рішеннями керівних органів АП НСАУ;
– засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці;
– засідання Ради проводяться за рішенням голови Ради Регіонального осередку, або на вимогу більше ніж третини членів Ради. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради Регіонального осередку. Якщо голоси членів Ради розділилися порівну, головуючий має право переважного голосу;
– розглядає заяви, звернення та скарги щодо діяльності членів Регіонального осередку АП НСАУ і приймає, за результатами розгляду, відповідні рішення та несе відповідальність за них.
4.7. Члени Ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
4.8 Збори (конференція) скликаються не рідше одного разу на рік для вирішення питань, віднесених до її компетенції. Рішення зборів (конференції) приймаються простою більшістю голосів членів Регіонального осередку, що беруть в них участь.
4.9. До компетенції зборів (конференції) Регіонального осередку АП НСАУ належить:
– обрання та дочасне припинення повноважень членів Ради Регіонального осередку;
– заслуховування і затвердження звітів голови Ради;
– ухвалення рішень з найважливіших поточних і перспективних питань;
– заслуховування звітів Ревізійної комісії;
– обрання делегатів на збори (конференцію) АП НСАУ відповідно до норми представництва, що встановлена Пленумом Правління НСАУ.
4.10. Голови Рад Регіональних осередків входять, за посадою, до складу Ради АП НСАУ.
4.11. Для реалізації мети та завдань діяльності АП НСАУ у складі Регіональних осередків можуть діяти Дисциплінарна, Арбітражна комісії, Комісія з ціноутворення, Комісія зі страхування професійної діяльності (за рішенням відповідного Регіонального осередку), а також Експертна рада.
За необхідності, можуть утворюватися інші структурні підрозділи, які здійснюють свою діяльність згідно з Положеннями, що затверджуються зборами (конференцією) АП НСАУ.
4.12. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією місцевої організації НСАУ.
4.13. Перевірки господарської діяльності Регіонального осередку здійснюються ревізійною комісією місцевої організації НСАУ не рідше одного разу на рік.

 

5. МАЙНО РЕГІОНАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ

5.1. Майно, що утворюється за результатами діяльності Регіонального осередку, належать НСАУ і використовується виключно для виконання завдань, визначених цим Положенням.

 

 

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ

6.1. Діяльність Регіонального осередку може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації.
6.2. Реорганізація або ліквідація відбувається за рішенням АП НСАУ, яке затверджується Правлінням НСАУ.
6.3. Майно Регіонального осередку у разі реорганізації чи ліквідації має бути передано в установленому законодавством порядку НСАУ .

Файли для скачування